Пошук:
Автор Pavlenko | 12 января 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 13062
Рубрика: Методична копілка

Робота з термінами на уроках біології

Робота з термінами на уроках біології

Термінологія як наука набула самостійності у середині ХІХ ст., а народилась вона в надрах лінгвістики. Її завданнями було чітко визначити співвідношення, в якому знаходяться слово і термін. Слово – це найменування предмета, історично закріпленим за ним народом. У словоутворенні велику роль відіграє змістове значення – семантика.
Відповідно, слова несуть певне змістове навантаження, яке має значення у словоутворенні, тому у вивченні і становленні мови народу словарна робота повинна займати ключове місце. Багато слів багатозначні і потребують уточнення. Крім цього слово має психологічні властивості і може нести емоційні барви. Але існують такі слова, для яких психологічне значення мінімальне. Це – терміни.
Термін – це слово або словосполучення, що є назвою певного поняття спеціальної галузі науки, техніки, мистецтва… Термінологія – це система взаємозв’язаних термінів, що означають систему понять певної галузі знань. Термін виконує дві функції: слугує назвою поняття та виражає зміст поняття. Кожна наука має свої терміни, які пов’язані з її поняттями. Поняття – це форма мислення, що виражає певні властивості, зв’язки та відношення предметів та явищ у їхньому протиріччі і розвитку.
Із власного досвіду мені відомо, що засвоєння програмового матеріалу із біології буде високим, якщо учні міцно, своєчасно і систематично оволодіють необхідним словарним запасом і зрозуміють мову цієї науки через засвоєння спеціальних термінів. Процес оволодіння термінами та їх використання мають свої особливості та труднощі. Якщо учні не можуть або не хочуть засвоювати біологічні терміни – це призводить до нерозуміння мови біології, її перекручування і невпізнанності. Особливо це стосується іншомовних термінів. Мені відомо, що не кожен учень засвоює термінологію, особливо латинську чи грецьку, з першого прочитання чи прослухання. В такому випадку незрозумілий термін можна замінити простішим, але не завжди це вдається, тому що не кожен термін взаємозаміняється. А ще при такій заміні втрачається чіткість і точність висловлювання.
Робота над кожним терміном, його формулюванням та визначенням дозволяє мені перевірити правильність розуміння учнями сутності біологічних понять. Дуже важливо, щоб терміни запам’ятовувались не механічно, а усвідомлено. Якість засвоєння термінів складається із наступних прийомів:
- приговорювання термінів, особливо іншомовного походження, вголос;
- робота над засвоєнням орфографії термінів;
- запис термінів на дошці;
- тренувальні вправи на співвідношення терміну з поняттям;
- морфологічний та фонетичний аналіз термінів;
- аналіз та синтез термінів, які складаються з двох слів;
- використання термінів у різноманітних навчальних ситуаціях.

Як же утворюються наукові терміни?

Утворення наукових термінів здійснюється за рахунок використання префіксів чи суфіксів, які додаються до кореневої частини слова. Знання змісту тих або інших префіксів та суфіксів допоможе зрозуміти значення всього слова. Найчастіше в біологічній науці широко використовуються грецькі та латинські префікси і суфікси.

Префікси, які використовуються у термінології:

А - (перед голосними Ан-) – виражає заперечення або відсутність певної якості: адинамія, агранулоцити, анабіоз, анаероби.
Авто – відповідає за значенням словам “свій”, “власний”, “само”: автогамія, автоматизм, авторегуляція, автохорія.
Ало – відповідає словам “інший”, “сторонній” і виражає відмінність або існування різних типів: алогамія, алометрія, алохорія.
Анти – означає протилежність або ворожість чомусь і відповідає слову “проти”: антибіотики, антигени, антикодон.
Апо – означає видалення, заперечення, втрату, відсутність чогось: апогамія, апокарпія, апоміксис, апоспорія.
Гіпер – вказує на перевищення норми: гіперглікемія, гіпертонія, гіпертрофія, гіперфункція.
Гіпо – вказує на знаходження чогось нижче, а також на пониження норми: гіпокотіль, гіпотонія, гіпоморфоз.
Еври – вказує на обширність, різноманітність: еврибіонти, евритерми, еврифагія.
Екзо – означає зовнішній зв’язок з навколишнім середовищем: екзогенні, екзодерма, екзокарпій.
Екто – означає “зовнішній”: ектогенез, ектодерма, ектоплазма.
Ендо – означає всередині чогось чи когось: ендопласт, ендотелій.
Енто – означає “внутрішній”: ентобласт, ентодерма, ентодонт.
Епі – означає знаходження зверху, перед або біля чогось: епібласт, епігенез, епідерміс, епінастія, епіфіти.
Макро – вказує на більшу величину чогось: макроеволюція, макроелементи, макромери, макрофаги.
Мега – вказує на великі розміри: мегаспора, мегатерій.
Мезо – вказує на положення всередині: мезоглея, мезодерма, мезокарпій.
Мікро – вказує на меншу частину чогось: мікроеволюція, мікроелементи, мікропіле, мікроскопія.
Нео – відповідає за значенням слову “новий”: неодарвінізм, неоонтологія.
Оо – вказує на відношення до яйця, яйцеклітини: оогамія, овуляція, ооцит.
Пара – означає знаходження поруч, а також відхилення або порушення чого-небудь: парабіоз, паразит, параплазма.
Полі – вказує на велику кількість або різноманітний склад чогось: полігамія, поліембріологія, полівітаміни.
Ре – означає відновлення або повторення дії, протилежну дію чи протидію: реакліматизація, регенерація, регрес, рекомбінація.

Значення деяких частин іншомовних слів.

Агро – частина складних слів, що відповідають за значенням словам “поле”: агроном, агробіоценоз, агротехніка.
Аеро – відповідає за змістом слову “повітря”: аеробіоз, аероби, аерофіти.
Анемо – складова частина слів, що відповідає за значенням слову “вітер” – анемофілія, анемохорія.
Антропо – частина слів, що означає відношення до людини: антропологія, антропогенез, антропічні.
Архео – відповідає за значенням слову “давній” або вказує на відношення до древності: архегоній, археологія.
… гамія – частина складних слів, що означає відношення між статями, статевий процес, запліднення: автогамія, оогамія.
… генез – частина складних слів, що означає походження, процес утворення: антропогенез, онтогенез, філогенез.
Гемо – частина складних слів, що означає їх відношення до крові: гемолімфа, гемоглобін.
Гетеро – означає різнорідність, чужорідність: гетерозигота, гетеротрофи.
Гідро – частина складних слів, що вказує на відношення до води: гідробіонти, гідросфера.
Гомео – відповідає за значенням словам “подібний”, “той же”: гомеостаз, гомеопатія.
Гомо – частина складних слів, що означає рівність, однорідність, єдність: гомозигота, гомогамія.
Зоо – частина складних слів, що означає відношення до тварин чи тваринного світу: зоологія, зоопарк, зооспора.
Ізо – означає рівність, подібність: ізогамети, ізомерія.
Каріо – частина складних слів, що вказує на їх відношення до клітинного ядра: каріоплазма, каріотип.
…лізо… - частина складних слів, що означає розпад, розчинення: лізіс, гідроліз.
… логія – частина складних слів, що означає вчення, наука, знання: біологія, гістологія.
Міко – частина складних слів, що вказує на відношення до грибів: мікобіонт, мікологія.
Мета – частина складних слів, що означає проміжний стан, перехід до чогось іншого, зміну стану, перетворення: метаморфоз.
Палео – вказує на зв’язок з давністю: палеонтологія.
Фаго – частина складних слів, що означає поїдання, поглинання: фагоцит, фагоцитоз.
…філ, філія – частина складних слів, що означає любов, нахил: гідрофілія, кріофіти, хлорофіл.
Філо – частина складних слів, що означає відношення до листків, схожість на листки: філодій, філокладій, філотаксис.
Фото – вказує на відношення до світла, дії світла: фотони, фотоперіодизм, фототропізм.
…хор, хорія – частина складних слів, що означає місце поширення: антропохорія, зоохорія.
Хромо, … хромо… – вказує на відношення до кольору, забарвлення, а також відношення до хімічного елементу хрому та його сполук: хроматин, хроматофор, хромопласти.
Цито – вказує на відношення до клітини: цитологія, цитоплазма.

Приклад термінологічного диктанту із використанням мультимедійної дошки. Він проходить 3-5 хвилин і дає змогу швидко активізувати знання учнів.

1.Дано термін. Обрати до нього вірну відповідь.

Псевдоподії – це:
а) частина клітини багатоклітинного організму тварин;
б) органели руху, несправжні ніжки у найпростіших;
в) привідні канальні у тілі інфузорії.
Хроматофор – це:
а) травна вакуоля у найпростіших;
б)назва черепашки у амеби;
в) органели з фотосинтезуючими пігментами.
Кон’югація – це:
а) статевий процес у інфузорії-туфельки;
б) процес виділення неперетравлених решток у одноклітинних;
в) рух евглени зеленої до освітленої води.
Симбіонти – це:
а) паразитичні організми;
б) “керівні копалини” на планеті;
в) організми, що перебувають у співжитті.


2. Із переліку термінів обрати ті, які належать до теми “Молюски”.

Мікронуклеус, ехінокок, мантія, тулуб, каракатиця, хеліцери, устя, жабурниця, м’якуни, метанефридії, наутілус, раковина, двостулкові, тридакна, циста, паренхіма.скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Значення використання наочності при вивченні біології. Значення використання наочності при вивченні біології.
Є кілька причин, через які більшість учнів мають схильність забувати те, що чують. Найбільш цікава та, в якому темпі учитель говорить і в якому темпі...
Які технології навчання я використовую при вивченні біології в школі. Які технології навчання я використовую при вивченні біології в школі.
Я вважаю, що на сучасному етапі викладання біології в школі, бути висококваліфікованим спеціалістом неможливо без знання широкого арсеналу освітніх...
Довідник  старшокласника. Довідник старшокласника.
Довідник старшокласника. - Учись слухати - Учись вести записи з голосу. - Як робити виписки. - Правила запису тексту. - Як скласти конспект. - Як...
Фізіологічні основи мовлення. Фізіологічні основи мовлення.
Фізіологічні основи мовлення. Мета. Освітня. Продовжити формувати знання учнів про вищу нервову діяльність людини; ознайомити з особливостями...
Про що кажуть назви рослин Про що кажуть назви рослин
С М О Р О Д И Н А Давайте згадаємо, які слова мають схожий корінь? Сморід, смердіти, смердючий... Але смородина зовсім не ображається за таку...
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓