Пошук:
Автор Pavlenko | 28 апреля 2013 | Коментарів: 0 | Переглянуто 10623
Рубрика: Методична копілка

Роль творчих завдань на уроках біології

Навчання починається із здивування,
а здивувати дитину можна лише на уроках біології

  Використання творчих завдань на уроках біології значно підвищує ефективність навчання. Творче завдання - це завдання, при вирішенні якого необхідно знайти новий алгоритм розв'язання. Умови таких завдань безпосередньо не говорять про те, які знання знадобляться для їх вирішення, тому діяльність учнів спрямована на їх виявлення і підбір необхідних відомостей. При вирішенні таких завдань можуть знадобитися знання з різних розділів фізики, хімії, географії, екології і т.д. Основною ознакою творчого процесу служить відмова від традиційного підходу до інтерпретації існуючих даних.
 Творчі завдання на уроках біології дозволяють:
- узагальнити, повторити і засвоїти навчальний матеріал;
- ознайомити учнів з досягненнями в галузі природничих наук;
- розвивати творчі здібності учнів, пізнавальний інтерес, абстрактне і логічне мислення;
- формувати навички спільної роботи;
- встановити міжпредметні зв'язки.
Проводити уроки, на яких використовуються творчі завдання набагато важче, зате ці уроки мають позитивний вплив на учнів, формуючи у них інтерес до біології, розвиваючи творче мислення. Завдання можуть бути розділені на кількісні (розрахункові), якісні та експериментальні.

Кількісні завдання

 Багато спостережень і дослідів з біології людини пов'язані з вимірами: визначення росту і маси тіла, підрахунок частоти пульсу і дихальних рухів, визначення життєвої ємності легень, часу максимальної затримки дихання. Вимірювання дозволяють перевірити навички самоконтролю і порівняти отримані дані із середньостатистичними.  Результати вимірювань в подальшому використовуються учнями для оцінки стану свого здоров'я, складання раціону харчування, антропометричних вимірів…

Якісні задачі

 До якісних відносяться, наприклад, завдання на порівняння органів людини з гомологічними органами тварин. Це дає можливість ознайомити учнів з методами порівняльної анатомії. При вирішенні задач такого типу визначаються лише якісні співвідношення між біологічними величинами, що дає можливість виявити причинно-наслідкові зв'язки між явищами. При цьому часто використовуються малюнки, графіки, таблиці, іноді експеримент. Завдання на розпізнавання органів за їх функціями сприяють кращому розумінню учнями взаємозв'язків в організмі. 
  До якісних можна віднести також задачі наступних типів:
- завдання, що вимагають розпізнавання органів за їх словесним описом;
- завдання на визначення демонстрованих фізіологічних процесів (наприклад, визначення умовних і безумовних рефлексів і їх гальмування);
- завдання на зв'язок будови і функції, наприклад, визначення потужності шийних м'язів по горбистості на потиличній кістці людини;
- завдання на зв'язок теоретичних знань основ анатомії і фізіології людини з особистою і загальною гігієною.

Експериментальні задачі

 До експериментальних завдань відносять формулювання висновків з результатів досвіду, доказ висунутих припущень. Завдання на складання гіпотези використовуються в тих випадках, коли в учнів були визначені теоретичні знання або матеріали спостережень, на підставі яких можна зробити які-небудь припущення. Такі експериментальні задачі проводяться за звичайним планом: складання гіпотези, обговорення способів її перевірки, конструювання досвіду і його проведення. Правильність висунутого припущення доводиться експериментально. Пропонується кілька однотипних завдань. Одні з них розбираються разом з учнями, інші використовуються для самостійного складання гіпотез.
Приклад 1. Дайте відповіді на наступні питання, самостійно виконавши необхідні рухові дії: нахили, присідання, вставання і т.п.
- Чому сидить на стільці людина не може встати, не нахилившись вперед?
- Чому при глибокому присіданні ми піднімаємося на носки?
- Чому, якщо притулитися до стінки правою стороною тіла, не можна відвести ліву ногу в сторону?
- Чому при нахилі вперед без згинання ніг в колінах гомілка відхиляється назад?
 Аналіз результатів дослідів підводить учнів до розуміння не тільки важливих біологічних законів, а й універсальності законів фізики: стійка рівновага зберігається в тому випадку, коли проекція центра ваги знаходиться над площею опори.
Приклад 2. Як довести, що кровоносні судини під шкірою руки - вени?
Учні вирішували завдання різними способами. Частина з них виходила з визначення вени. Інші шукали такі досліди, якими можна довести, що кров у венах рухається до серця: «Потрібно здавити руку в зап'ястку. Якщо ми бачимо, що судини набухають зі сторони кисті, значить це вени, тому кров по них рухається до серця».  Завдання можна вирішити, будуючи логічні  міркування: «Видимі на поверхні руки судини не можуть бути капілярами, бо вони великі, і не можуть бути артеріями, тому не пульсують. Значить, це вени ».
 У творчих завданнях можуть використовуватися протиріччя в наукових фактах, протиріччя між життєвими уявленнями і науковими фактами, а також нові факти, яким важко знайти пояснення на основі наявних знань. Завдання інноваційного типу пов'язані з усвідомленням школярами нових для них фактів та ідей на основі загальних закономірностей і логічних умовиводів. В якості прикладу розглянемо наступну задачу: яйце зважили перед початком і в кінці інкубації, чи змінилася вага яйця? В кінці інкубації маса яйця повинна бути менше, тому що частина речовин витрачається в енергетичних процесах, необхідних для розвитку курчати, а продукти окислення видалені з яйця через пори в шкаралупі. Шляхом міркування школярі приходять до висновку, що містить нову інформацію, можливо, невідому їм.
 Розвитку творчих здібностей учнів значною мірою сприяють задачі, що вимагають використання життєвого досвіду і повсякденних спостережень. Життєвий досвід часто вступає в протиріччя з отриманими на заняттях відомостями, породжуючи проблемні ситуації, дискусії, суперечки, що є передумовою для створення творчої атмосфери на уроці.
 Творчі завдання можна класифікувати так:
- завдання на встановлення причинних зв'язків; наприклад, чому людина може без їжі обійтися кілька тижнів, без води - декілька діб, а без повітря - кілька хвилин? Відповіді учнів можуть бути такими:
- Для обміну речовин необхідний кисень, припинення обміну речовин означає загибель організму, тому киснем повинні безперервно забезпечуватися всі клітини організму;
- Без їжі і води людина може прожити кілька тижнів, тому в людському організмі є запас білків, жирів, вуглеводів, а запасів кисню в організмі немає;
- Без їжі людина може обійтися кілька тижнів, тому в організмі є накопичення жиру - ними людина і харчується; вода також знаходиться в організмі, а ось кисню в крові і органах мало, і якщо його немає в повітрі, то людина задихається.
- завдання, що формують системне мислення; наприклад, у чому перевага правильної постави для нормальної життєдіяльності ростучого організму?
У своїх відповідях учні відзначали,  що правильна постава має не тільки естетичне значення; при неправильній поставі неминуче відбувається викривлення хребта, що ускладнює роботу серця, легень та інших внутрішніх органів; при правильній поставі краще протікає процес росту людини.
- семантичні задачі;  на пояснення термінів, визначень, відмінностей побутової та наукової номенклатури, наприклад, пояснити смислове значення і походження слова «печінка». В основному учні відповідають вірно:
- печінка походить від слова «піч», вона зігріває своїм теплом проходить через неї кров, обігріває наш організм, в печінці відбувається сильний обмін речовин;
- завдання на виявлення зв'язків між образною і словесною інформацією; наприклад, чому волосся, яке розміщене на шкірі, піднімається від холоду, страху, стресу, як говорять «стає дибки»?
Відповіді учнів досить прості і зрозумілі: скорочуючись, м'язи піднімають волосся; при переляку, перезбудженні нервовий імпульс надходить до м'язів, що піднімає волосся, вони скорочуються, і волосся підіймається.
Поясніть прислів'я: «Сите черево глухе до вчення».
Відповіді учнів можуть бути частково помилковими, так як спираються на досвід поколінь: під час їжі кров підливає до шлунку, в головний мозок в цей час крові надходить менше, і через це міркує погано; після прийняття їжі кров підливає до шлунку для травлення, і коли ми починаємо розумову роботу, то мозок працює не на повну силу (зосередитися буде важче); поки їжа не перетравиться, організм не стане перемикатися на роботу мозку; коли людина їсть, кров приливає до шлунку, щоб переварити їжу.
- завдання на зв'язок цільових і причинних відносин; наприклад, чому ноги замерзають на морозі швидше інших частин тіла? Відповіді учнів можуть бути досить  анатомічно цікавими і альтернативними: ноги замерзають на морозі швидше інших частин тіла, тому що тиск крові в них менше і циркуляція слабкіше, тому судини знаходяться далеко від серця; ноги швидше замерзають, тому кровообіг у ногах відбувається повільно; ноги розташовані далі від серця, і кров туди надходить довше, циркулює кров в ногах повільніше, ніж в інших органах.
Альтернативні відповіді:
- ноги знаходяться ближче до землі, а земля взимку холодна;
- процес кровообігу займає великий період часу, і кров у ногах за цей час остигає;
- на ногах шкіра тонша, ніж на інших частинах тіла;
- ноги довші, ніж інші кінцівки тіла, і кров поки туди доходить, холоне;
- на морозі кров стає більш густою і в'язкою, тому повільніше пересувається.
 На жаль, навіть у правильних відповідях учні не вказували, що в венах кров рухається проти сили тяжіння і тому застоюється.
- завдання на розвиток системоутворюючої творчої активності; наприклад, печінку називають «хімічною лабораторією», «продовольчим складом», «диспетчером організму». Що лежить в основі таких образних виразів? До якої системи органів вона відноситься і чому?
Відповіді учнів бувають такими:
- у печінці відбуваються хімічні перетворення речовин, синтезуються білки, в ній міститься безліч різних вітамінів, надлишок вуглеводів відкладається в печінці у вигляді глікогену;
- печінка бере участь у підтриманні постійності крові; вона затримує отруйні речовини, в печінці синтезуються білки, вуглеводи, ферменти;
- завдання на спостережливість; наприклад, на які кістки спираються руки, коли на фізкультурі поступає команда покласти їх на стегна. Учні відповідають по-різному: на тазові кістки або на стегнові кістки. Це просте питання дає можливість з'ясувати, чи правильно школярі розрізняють наукові терміни і життєві назви, чи вірно представляють топографію кістяка. Вони вчаться аналізувати факти повсякденного життя і, насамперед, навчаються помічати їх.
 До завдань на спостережливість відносяться такі, для вирішення яких достатньо звернутися до відомих явищ і фактів. Систематична робота в цьому напрямку спонукає учнів інакше глянути на звичайні явища. Ось наприклад,
- чому руки рухаються при ходьбі? чи є на долонях сальні залози? Обговорюючи відповіді учнів на перше питання, можна показати його зв'язок з проблемою філогенезу людини. Відомо, що предки людини ходили на чотирьох ногах і всі чотири кінцівки працювали. Отже, рефлекторні зв'язки могли зберегтися. Цей фізіологічний атавізм використовують спортсмени: коли треба зробити фінішний ривок, рекомендують посилити роботу рук - це рефлекторно викликає прискорення бігу.

Навчання рішенню творчих завдань

 Розвиток навичок вирішення творчих завдань включає в себе такі етапи:
 1. Спочатку на уроці колективно обговорювалися і вирішувалися конкретні завдання за таким планом: постановка проблемного питання; знайомство зі змістом задачі; підбір способів вирішення задачі (алгоритм: формула, схема, інструкція, евристична бесіда); міркування за допомогою логічних прийомів (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування); висловлювання припущень; перевірка правильності умовиводів за допомогою перегляду натуральних об’єктів, таблиць, малюнків; корекція помилок; формулювання висновків.
 2. Після засвоєння основних алгоритмів розв'язання задач, учням пропонувалися завдання, вирішення яких вимагало застосування відомого алгоритму в нових умовах, наприклад при вивченні іншої теми. Так, при вивченні властивостей крові учні розглядали способи приготування протидифтерійної сироватки, при вивченні дихання - питання про виготовлення антигрипозної сироватки. Консультацію вчителя учні використовували лише для актуалізації знань.
 3. Учні виконували завдання самостійно. По мірі вирішення творчих завдань учні засвоювали колишні і знаходили нові алгоритми, не потребуючи підказок вчителя. В учнів з'являвся стійкий інтерес до навчальних дій і потреба в творчій активності.
 До вирішення творчих завдань учні підходять по-різному. У ході рішення вони часто задають вчителю або один одному питання, що вимагають нестандартних відповідей. Вислухавши гіпотезу вчителя, учні висловлюють свої міркування, які іноді не збігаються з думкою вчителя. Виникає дискусія - активний пошук правильного рішення, в ході якого школярі використовують не тільки накопичені теоретичні знання, але і свій життєвий досвід.
Нижче наведені приклади типових завдань, використовуваних мною для виявлення творчих можливостей учнів. Досвід показав, що такого роду задачі сприяють засвоєнню теоретичного матеріалу, мобілізують життєвий досвід учнів, розвивають вміння оперувати фактами, висловлювати припущення, доводити свої ідеї. У школярів розвивається пізнавальна активність, уява, спостережливість, а головне, зростає інтерес до предмету і самостійної роботи.

скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Інтерактивні вправи на уроках біології - особливий елемент логічно-креативного навчання Інтерактивні вправи на уроках біології - особливий елемент логічно-креативного навчання
 Розвиток і вдосконалення біології та всіх її численних галузей на сучасному етапі, підвищення ступеня складності біологічних знань ...
Які технології навчання я використовую при вивченні біології в школі. Які технології навчання я використовую при вивченні біології в школі.
Я вважаю, що на сучасному етапі викладання біології в школі, бути висококваліфікованим спеціалістом неможливо без знання широкого арсеналу освітніх...
Використання завдань із шифруванням відповідей. Використання завдань із шифруванням відповідей.
В ході систематизації знань та умінь учнів часто використовую завдання, у яких непотрібно писати ні єдиного слова, а лише певний шифр, тобто...
Яким чином я контролюю та оцінюю знання учнів. Яким чином я контролюю та оцінюю знання учнів.
Моя система контролю виконує декілька функцій: - навчальну, яка полягає у тому, щоб під час контролю за успішністю розширювалися, поглиблювалися і...
Вирішення проблемних завдань за допомогою практичних методів Вирішення проблемних завдань за допомогою практичних методів
Виконати завдання за допомогою дослідів. 1. Перевірити перед дзеркалом колір вушних раковин після чого одну з них потерти рукою і потім знову...
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓