Пошук:
Автор Pavlenko | 31 января 2010 | Коментарів: 0 | Переглянуто 63758
Рубрика: Уроки колегам біологам / Уроки для 8 класів

Розробки уроків до теми “Черви” (8 кл.)

Урок 1

Тип Плоскі черви. Загальна характеристика, різноманітність.

Мета.

Освітня. Розширити знання учнів про безхребетних тварин; розкрити загальну характеристику представників плоских червів, їхню будову, процеси життєдіяльності та риси пристосованості до умов існування; ознайомити із різноманітністю типу та значенням цих тварин у природі.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати будову та життєдіяльність вільноживучих та паразитичних форм плоских червів; уміння логічно мислити, використовувати набуті знання у повсякденному житті, робити висновки та узагальнення.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до оточуючого середовища та представників фауни планети.

Тип уроку. Засвоєння нових знань. Розробки уроків до теми “Черви” (8 кл.)
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Вступний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Візуальний: складання схем.
5. Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
6. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: географія, медицина.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: двобічна симетрія, аеробне та анаеробне дихання, війчасті черви, стьожкові черви, сисуни, фіна.

ХІД УРОКУРозробки уроків до теми “Черви” (8 кл.)

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Повторити знання учнів про кишковопорожнинних тварин.
1. Викидання жалкої клітини внаслідок подразнення становить:
а) умовний рефлекс; б) таксис; в) безумовний рефлекс; г) тропізм.
2. кишковопорожнинним притаманна симетрія:
а) двобічна; б) радіальна; в) відсутня.
3. Мезоглея – це:
а) зовнішній шар клітин; б) внутрішній шар клітин;
в) міжклітинна безструктурна речовина, що поділяє шари клітин;
г) порожнина тіла тварини.
Біля дошки два учні порівнюють:
1. Ознаки поліпів та медуз.
2. Ознаки ектодермального та ентодермального шарів.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Що ж це за тварини – Плоскі черви? Бачимо ми їх чи ні? Яке значення вони мають у нашому житті та у природі?
Ці та інші запитання ми повинні розглянути на уроці.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу. Розробки уроків до теми “Черви” (8 кл.)

Розповідь про Тип Плоскі черви:
- 12 000 видів та їх середовища існування;
- форма та довжина тіла;
- поділ на класи: Війчасті, Стьожкові, Сисуни;
- будова систем органів;
- дія паразитичних форм на організм.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Робота з таблицями, малюнками, підручником, м\м дошкою:
- Розгляд циклів розвитку печінкового сисуна, бичачого ціп’яка та ехінокока.
Розробки уроків до теми “Черви” (8 кл.)


V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.


Урок 2

Тип Круглі черви.Загальна характеристика, різноманітність.

Мета.

Освітня. Розширити знання учнів про безхребетних тварин; розкрити загальну характеристику представників круглих червів, їхню будову, процеси життєдіяльності та риси пристосованості до умов існування; ознайомити із різноманітністю типу як паразитичних організмів та заходами профілактики.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати будову та життєдіяльність круглих червів; уміння логічно мислити, використовувати набуті знання у повсякденному житті та уміння берегти власне здоров’я.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до власного організму та оточуючих людей; виховувати почуття відповідальності за здоров’я.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.Розробки уроків до теми “Черви” (8 кл.)
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4.Візуальний: складання схем.
5.Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
6.Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: географія, медицина.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: первинна порожнина тіла, кутикула, нематоди, фітонематоди, міграція.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Робота біля дошки “З’єднай термін і визначення”.

Розробки уроків до теми “Черви” (8 кл.)


ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Поставити проблемне запитання:
- чому круглі черви – паразити тварин і людини, непереварюються травними соками?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.Розробки уроків до теми “Черви” (8 кл.)

Розповідь про Тип Круглі черви.
- Круглі черви – первиннопорожнинні тварини;
- Наявність двобічної симетрії;
- Кутикула – шар щільної речовини, що вкриває поверхню клітин епітелію і є продуктом їхнього виділення;
- Ускладнення будови систем внутрішніх органів;
- Різноманітність круглих червів та їх паразитичний спосіб життя;
- Пристосування до паразитизму.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Нематоди – найчисленніша і найрізноманітніша з усіх багатоклітинних тварин, які зустрічаються у природі. Наприклад, у грунтах чисельність нематод може сягати 20 000 000 екземплярів на 1 кв. м.
У грунті представлені сапробіонтні форми, хижаки і паразити рослин – фітонематоди. Ці нематоди проникають у корені рослин і призводять до утворення на коренях пухлин – галів.
Паразитами людини є людська аскарида, гострик, трихінела.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Робота з таблицями, малюнками та м\м дошкою. “Цикли розвитку круглих червів”.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.Урок 3

Тип Кільчасті черви. Лабораторна робота №4 “Вивчення зовнішньої будови та характер рухів кільчастих червів”.

Мета.

Освітня. Розширити знання учнів про безхребетних тварин; розкрити загальну характеристику представників кільчастих червів, їхню будову, процеси життєдіяльності та риси пристосованості до умов існування; ознайомити із особливостями ускладнення систем внутрішніх органів.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати будову та життєдіяльність кільчастих червів; уміння логічно мислити, використовувати набуті знання у повсякденному житті та господарській діяльності людини.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до живих організмів планети до хребетних і особливо безхребетних тварин.

Тип уроку. Засвоєння нових знань.Розробки уроків до теми “Черви” (8 кл.)
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН;
в) практичний: виконання лабораторної роботи.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
5. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: географія, медицина, ґрунтознавство.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: вторинна порожнина тіла, целом, кільчаки, метанефридії.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.
Розробки уроків до теми “Черви” (8 кл.)

Вибрати вірну відповідь:
1. До типу Первиннопорожнинних належать:
а) молочно-біла план арія; б) людська аскарида;
в) актинія; г) стьожак широкий; д) гострик; е) котячий сисун.
2. Системи органів, які є у людської аскариди:
а) видільна; б) кровоносна; в) дихальна; г) травна;
д) статева; е) нервова.
3. Гострик паразитує: а) у шлунку людини; б) у м’язах вівці;
в) у тонкому кишечнику собаки; г) у кишечнику людини;
д) у печінці великої рогатої худоби; е) у легенях свині.
4. Людина може заразитися трихінелою, вживаючи:
а) недостатньо просмажене м’ясо свині; б) м’ясо риби;
в) недостатньо просмажену печінку корови; г) немиті овочі;
д) некип’ячену воду.

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Повідомити тему, мету та завдання уроку.

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Тип Кільчасті черви – Кільчики нараховує 9 000 видів, які поширені у морях, прісних водоймах та грунті. Організація тіла у порівнянні з плоскими та круглими значно складніша: ускладнені травна, нервова, кровоносна системи. У них існує вторинна порожнина тіла – целом.
Характеристика кільчиків у порівнянні з іншими червами.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Виконання лабораторної роботи “Вивчення зовнішньої будови та характер рухів кільчастих червів”

V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.


Урок 4

Різноманітність кільчастих червів.

Мета.

Освітня. Розширити знання учнів про кільчастих червів; розкрити різноманітність цих тварин; ознайомити із поширенням представників типу у різних середовищах; особливу увагу звернути на значення кільчаків у ґрунтоутворенні.
Розвиваюча. Розвивати уміння порівнювати будову та життєдіяльність кільчастих червів; уміння спостерігати, співставляти, логічно мислити, використовувати набуті знання у повсякденному житті та господарській діяльності людини.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до оточуючого середовища та безхребетних тварин довкілля, особливо дощових червів, які мають величезне значення у ґрунтоутворенні.Розробки уроків до теми “Черви” (8 кл.)

Тип уроку. Засвоєння нових знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Поточний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь-пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань.
2. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Візуальний: складання схем.
5. Сугестивний: застосування різних видів мистецтва.
6. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: географія, ґрунтознавство, медицина.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: малощетинкові, багатощетинкові, п’явки, гірудин.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.
Розробки уроків до теми “Черви” (8 кл.)

Вибрати ознаки, характерні для різних типів червів.
1. Симетрія тіла двобічна.
2. Мають целом.
3. Тіло сегментовано.
4. Проміжки між органами заповнені паренхімою.
5. Мають первинну порожнину тіла.
6. Наявний шкірно-мускульний мішок.
7. У кровоносній системі наявні “серця”.
8. Тіло сплющене у спинно-черевному напрямку.
9. Беруть участь у ґрунтоутворенні.
10. Тіло має у поперечному розрізі округлу форму.

Тип Плоскі черви №№
Тип Круглі черви №№
Тип Кільчасті черви №№

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Поставити проблемне запитання:
Чому значення Кільчастих червів у природі та житті людини набагато корисніше, аніж представників типів Плоскі або Круглі?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.Розробки уроків до теми “Черви” (8 кл.)

Розповідь про різноманітність та значення кільчастих червів: малощетинкові, багатощетинкові та п’явки.

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Робота у зошитах: запис основних значень кільчаків.

V. Узагальнення та систематизація знань.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.


Урок 5

Роль червів у екосистемах. Значення для людини.

Мета.

Освітня. Закінчити формувати знання учнів про Типи Плоскі, Круглі та Кільчасті черви; ознайомити із роллю червів у екосистемах та у житті людини; розкрити корисне і шкідливе значення червів.
Розвиваюча. Розвивати уміння спостерігати за життєдіяльністю червів у природі; уміння порівнювати та робити висновки; розвивати пам’ять, логічне мислення, увагу, уяву.
Виховна. Виховувати бережливе ставлення до оточуючого середовища до безхребетних тварин у довкіллі, навчити застосовувати правила особистої гігієни, щоб запобігти зараженню паразитичними червами.

Тип уроку. Узагальнення знань.
Форма уроку. Синтетична.
Місце уроку в навчальній темі. Заключний.

Методи і методичні прийоми:

1. Інформаційно- рецептивний:

а) словесний: розповідь, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником, робота з м\м дошкою.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація, ТЗН.
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом.
3. Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Візуальний: складання схем.
5. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.

Міжпредметні зв ́язки: біологія рослин, медицина, географія.
Матеріали та обладнання: схеми, малюнки, таблиці, м\м дошка.
Основні поняття та терміни: двобічна симетрія, сегментованість, органи чуття, параподії, гірудин, нематоди.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.


Провести порівняльну характеристику типів червів.
Учні заповнюють дану таблицю на мультимедійній дошці. Якщо можливо, то три учні, а якщо ні, то по черзі.

Розробки уроків до теми “Черви” (8 кл.)


ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів. Розробки уроків до теми “Черви” (8 кл.)
Повідомити тему, мету та завдання уроку.
Поставити проблемне запитання про те:
- чи повинні ми вивчати так досконало червів та їхнє значення у природі та житті людини?
- чи можемо ми захистити себе від небезпеки зараження свого організму паразитичними червами?
- що ми повинні знати, працюючи на присадибній ділянці?
- чому необхідно мити овочі і фрукти перед вживанням у їжу?
- чому м’ясо не можна купувати на стихійних ринках?

ІІІ. Сприймання та засвоювання учнями нового матеріалу.

Узагальнити знання учнів про значення червів у екосистемах та житті людини:
- входять у колообіг речовин на планеті, являючись ланкою у ланцюгах живлення тварин;
- викликають хвороби людини та інших організмів: риб, котів, свиней, корів…;
- псують своїми личинками м’ясо;
- фітонематоди спричиняють хвороби і цим шкодять життєдіяльності культурних рослин;
- кільчасті черви беруть участь у грунтоутворенні;
- медична п’явка використовується для лікування людини від хвороб серцево-судинної системи.
………………

ІV. Осмислення об‘єктивних зв’язків та взаємозалежностей у вивченому матеріалі.

Запис у зошит заходів профілактики зараження паразитичними червами: стьожковими, сисунами, нематодами.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Черви, як і інші живі організми необхідні екосистемам, тому що є ланками у ланцюгах живлення, але в той же час вони спричиняють небезпечні хвороби і цим завдають шкоди тваринам і здоров’ю людини.

VІ. Підведення підсумків уроку.

VІІ. Надання та пояснення домашнього завдання.
скачать dle 10.3фильмы бесплатно


Подібні публікації:
Розробки уроків до теми “Виділення” для 9 кл. Розробки уроків до теми “Виділення” для 9 кл.
Виділення. 1. Виділення. Регуляція кількості води в організмі. 2. Будова сечовидільної системи. 3. Функції сечовидільної системи....
Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.) Розробки уроків до теми “Земноводні” (8 кл.)
Земноводні 1. Загальна характеристика класу Земноводні. Сезонні явища у житті. 2. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки. Лабораторна...
Загальна характеристика типу Членистоногі Загальна характеристика типу Членистоногі
Загальна характеристика типу Членистоногі...
Риси пристосованості птахів до польоту Риси пристосованості птахів до польоту
Риси пристосованості птахів до польоту...
Загальна характеристика класу Птахи Загальна характеристика класу Птахи
Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів...
Навігація ↓
Реклама ↓
Статистика ↓
bigmir)net TOP 100

free counters
Реклама ↓
На сайті знайшли ↓